Младежи за регионално развитие - ...

Младежи за регионално развитие - Попово

Мисия на неправителствената организация

Да накараме и най-намръщените да се усмихнат!

Цели на организацията

1. Устойчиво развитие на област Търговище;  
2. Опазване и мобилизиране на ресурсния потенциал на региона;  
3. Опазване на околната среда, културно – историческото наследство и устойчиво развитие и използване на природните и културни ресурси.  
4. Развитие и популяризиране на етични и алтернативни форми на туризъм.  
5. Повишаване на екологичната култура на населението.  
6. Развитие и утвърждаване на духовните ценности в образованието, културата и гражданското общество.  
7. Съдействие за повишаване ролята на жените в етническите общности и подобряване взаимоотношенията с етническите малцинства.  
8. Осигурява информационно, консултантско и техническо обслужване на своите членове, както и на гражданските организации с идеална цел от гр. Попово и региона, както и на НПО от България и от други държави.  
9. Утвърждаване името и мястото на неправителствените организации в обществото.  
10. Подобряване контактите и сътрудничеството между своите членове, неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите.  
11. Осигуряване на Гражданските Организации информация за възможностите за финансиране на проекти на гражданските организации, консултации по изготвяне на проекти, както и обучение по различни теми.  
12. Подпомагане дейността на членовете си и стимулира развитието на благотворителността в региона.  
13. Да събира, поддържа и разпространява информация за съществуващи национални и чужди инвестиционни, кредитни, хуманитарни и други институции и условията им за инвестиране, кредитиране и помощ.  
14. Да стимулира предприемачеството и подпомага създаването на нови частни фирми.  
15. Да подпомага съществуващи фирми при повишаване на тяхната конкурентноспособност, утвърждаване на пазарните им позиции и устойчивото им развитие.  
16. Да подпомага местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността и да допринася за тяхното решаване.  
17. Да подпомага формирането на гражданско общество и активното му включване в социално-икономическия живот.  
18. Да разработва, реализира и координира проекти за развитие.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info